DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26711377
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2651
  • Trong tuần: 13114
  • Trong tháng: 179088
  • Trong năm: 18711377
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
25/2017/NĐ-CP 01/01/2018  Báo cáo tài chính nhà nước
82/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
31/2017/QĐ-TTg 01/09/2017 Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
23/2017/QĐ-TTg 15/08/2017 Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
21/2017/QĐ-TTg 05/08/2017 Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
76/2017/NĐ-CP 05/08/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
20/2017/QĐ-TTg 01/08/2017 Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ  
17/2017/QĐ-UBND 01/07/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
43/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết 43/2017/QH14 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành
45/2017/QH14 21/06/2017 Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
37/2017/QH14 19/06/2017 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015  
37/2017/QH14 19/06/2017 Phê chuẩn qPhê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015uyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015  
02/2017/TT-BKHĐT 15/06/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
03/2017/TT-BKHĐT 15/06/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
34/2017/QH14 08/06/2017 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
42/2017/NĐ-CP 01/06/2017 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư
10/2017/QĐ-TTg 25/05/2017 Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
15/2017/QĐ-UBND 25/05/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12/2017/QĐ-UBND 16/05/2017 Ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước
13/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
14/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
31/2017/NĐ-CP 10/05/2017 Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm
30/2017/NĐ-CP 05/05/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
03/2017/QĐ-KTNN 05/05/2017 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.