DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26314634
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4101
  • Trong tuần: 33598
  • Trong tháng: 902301
  • Trong năm: 18314634
Trang chủ | Văn bản pháp quy
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
01/2017/TT-BKHĐT 02/04/2017 Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
01/2017/NĐ-CP 03/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình...
58/2016/QĐ-TTg 15/02/2017 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
173/QĐ-TTg 09/02/2017 Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017
167/QĐ-TTg 07/02/2017 Phê duyệt đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
46/QĐ-TTg 12/01/2017 Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
02/CT-TTg 06/01/2017 Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
139/2016/NĐ-CP 01/01/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
01/NQ-CP 01/01/2017 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
2562/QĐ-TTg 31/12/2016 Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017
802/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quy định về giá thuê đất có hạ tầng và tiền SD hạ tầng khu phía Bắc KCN Song Khê-Nội Hoàng
4156/KH-UBND 26/12/2016 Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2017  
48/2016/QĐ-TTg 15/12/2016 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
14/2016/TT-BKHĐT 01/12/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
667/2016/QĐ-UBND 21/11/2016 Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13/2016/TT-BKHĐT 20/11/2016 Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
15/2016/TT-BKHĐT 15/11/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
31/CT-TTg 02/11/2016 Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
11/2016/TT-BKHĐT 01/10/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
535/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10/2016/TT-BKHĐT 09/09/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu