DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164713
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 16223
  • Trong tháng: 422094
  • Trong năm: 2696046
Trang chủ

Thông tin doanh nghiệp

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 09/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:34:00 | 28/09/2018)
Trong tháng 09/2018, trên địa bàn tỉnh có 131 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 868 tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp và bằng 97% về số vốn đăng ký so với tháng 07/2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 09/2018 đạt 7 tỷ đồng.   Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 215 lượt, bằng 84% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 13 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 220% so với tháng 08/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 23 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (10:35:20 | 31/08/2018)
Trong tháng 08/2018, trên địa bàn tỉnh có 123 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 892 tỷ đồng, bằng 83% về số doanh nghiệp và bằng 85% về số vốn đăng ký so với tháng 07/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 08/2018 đạt 8,9 tỷ đồng. Tổng số Doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là: 720 DN giảm 7% so với số doanh nghiệp cùng kỳ năm 2017. Với tổng vốn đăng ký là 5.954  tỷ đồng giảm 20% so với số vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ năm 2017.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (13:58:23 | 01/08/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 07/2018, trên địa bàn tỉnh có 148 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.045 tỷ đồng, tăng 10% về số doanh nghiệp và tăng 30% về số vốn đăng ký so với tháng 06/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 07/2018 đạt 9,8tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (11:12:26 | 06/07/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 06/2018, trên địa bàn tỉnh có 134doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 803tỷ đồng, tăng  11% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng 05/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 05/2018 đạt 6,4tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 05/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (07:33:25 | 01/06/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 05/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 05/2018, trên địa bàn tỉnh có 120 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 541tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 56% về số vốn đăng ký so với tháng 04/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 05/2018 đạt 5,2 tỷ đồng.  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 221 lượt, giảm 20% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 06 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 33% so với tháng 04/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 01 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (08:11:30 | 03/05/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 04/2018, trên địa bàn tỉnh có 157 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.236 tỷ đồng, tăng 320% về số doanh nghiệp và tăng 285% về số vốn đăng ký so với tháng 03/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 04/2018 đạt 9,4 tỷ đồng.  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 272 lượt, tăng 157% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 08 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 33% so với tháng 03/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 12 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (16:09:14 | 02/04/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 03/2018, trên địa bàn tỉnh có 49 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 434 tỷ đồng, giảm 51% về số doanh nghiệp và giảm 57% về số vốn đăng ký so với tháng 02/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 03/2018 đạt 8,8 tỷ đồng.  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 173 lượt, giảm 20% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 06 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 50% so với tháng 02/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 17 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:08:16 | 01/03/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 02/2018, trên địa bàn tỉnh có 124 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.000tỷ đồng, tăng 42% về số doanh nghiệp và tăng 102% về số vốn đăng ký so với tháng 01/2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02/2018 đạt 8 tỷ đồng.  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 214 lượt, giảm 7% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho12doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 25% so với tháng 01/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 77 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (15:07:15 | 01/02/2018)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trong tháng 01/2018, trên địa bàn tỉnh có 87 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 496 tỷ đồng, bằng 67% về số doanh nghiệp và bằng 72% về số vốn đăng ký so với tháng 12/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01/2018 đạt 5,7 tỷ đồng.  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là  230 lượt, tăng 10% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho16 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 25% so với tháng 12/2017. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 19 doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017 và 12 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (09:30:25 | 03/01/2018)
Trong tháng 12/2017, trên địa bàn tỉnh có 129 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 685 tỷ đồng, bằng 115% về số doanh nghiệp và bằng 117% về số vốn đăng ký so với tháng 11/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12/2017 đạt 6 tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2017 và 11 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (08:53:50 | 21/11/2017)
Trong tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh có 112 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 587 tỷ đồng, bằng 103% về số doanh nghiệp và bằng 76,6% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2017 đạt 5,7 tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2017 và 10 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (10:06:02 | 19/10/2017)
Trong tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh có 109 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 766 tỷ đồng, bằng 76,7% về số doanh nghiệp và bằng 82% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2017 đạt 7 tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2017 (14:48:27 | 13/09/2017)
Trong tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh có 142 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 932 tỷ đồng, giảm 9% về số doanh nghiệp và bằng 41,9% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9/2017 đạt 7,4 tỷ đồng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2017 (11:06:41 | 28/08/2017)
Trong tháng 8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 156 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó:  13 Doanh nghiệp tư nhân; 18 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;  92 Công ty TNHH một thành viên; 04 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 1.400 tỷ đồng ); 14 Công ty Cổ phần; 15 Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Tổng số vốn ĐK của các DN: 825 tỷ đồng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2017 (14:07:54 | 19/07/2017)
Trong tháng 7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 129 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2017 (11:12:22 | 19/06/2017)
Trong tháng 6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 119 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó: 05 Doanh nghiệp tư nhân; 23 Công ty TNHH hai thành viên trở lên.; 55 Công ty TNHH một thành viên; 03 Doanh nghiệp FDI (với vốn đăng ký: 116 tỷ đồng); 19 Công ty Cổ phần; 14 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2017 (11:00:47 | 07/06/2017)
Trong tháng 5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 123 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.Trong đó:04 Doanh nghiệp tư nhân; 25 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 63 Công ty TNHH một thành viên; 03 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 41 tỷ đồng ); 17 Công ty Cổ phần; 11Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 4 năm 2017 (13:56:00 | 17/04/2017)
Trong tháng 4/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 162 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó:01 Doanh nghiệp tư nhân; 21 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 97 Công ty TNHH một thành viên; 07 Doanh nghiệp FDI (với vốn đăng ký: 243 tỷ đồng); 26 Công ty Cổ phần; 17 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO DOANH NGHIỆP (16:03:53 | 29/03/2017)
Thông qua phản ánh từ phía người dân, doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang hiện ghi nhận một số việc sau:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 03 năm 2017 (10:38:24 | 20/03/2017)
Trong tháng 3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 91 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó: 01 Doanh nghiệp tư nhân; 10 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 62Công ty TNHH một thành viên; 02 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 31 tỷ đồng); 08 Công ty Cổ phần; 08 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 02 năm 2017 (09:56:46 | 15/02/2017)
Trong tháng 02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 72 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 01 năm 2017 (09:51:52 | 15/01/2017)
Trong tháng 01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 85 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 2016 (09:46:45 | 15/12/2016)
Trong tháng 12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 86 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2016 (14:32:21 | 16/11/2016)
Trong tháng 11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 86 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2016 (16:16:09 | 18/10/2016)
Trong tháng 10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 63 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó:06 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;39 Công ty TNHH một thành viên;02 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 17,8 tỷ đồng ); 08 Công ty Cổ phần;08 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 09 năm 2016 (11:23:31 | 27/09/2016)
Trong tháng 9 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 65 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 08 năm 2016 (14:55:50 | 16/08/2016)
Trong tháng 8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 93 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 07 năm 2016 (15:17:47 | 21/07/2016)
Trong tháng 7 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 66 đơn vị, Trong đó:  03 Doanh nghiêp tư nhân; 13 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;31 Công ty TNHH một thành viên;02 Doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký: 17,56 tỷ đồng; 11 Công ty Cổ phần;06 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 06 năm 2016 (14:54:37 | 23/06/2016)
Trong tháng 6 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 93 đơn vị, Trong đó có: 02 Doanh nghiêp tư nhân; 22 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 43 Công ty TNHH một thành viên; 04 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 28,1 tỷ đồng ); 11 Công ty Cổ phần; 11 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (10:45:36 | 02/06/2016)
Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 05 năm 2016 (15:52:58 | 20/05/2016)
Trong tháng 5/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 93 đơn vị, Trong đó: 01 Doanh nghiêp tư nhân; 08 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 62 Công ty TNHH một thành viên; 03 Doanh nghiệp FDI (tổng vốn đăng ký: 40,2 tỷ đồng);17 Công ty Cổ phần; 02 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tháo gỡ rào cản để phát triển sản xuất, kinh doanh (09:03:24 | 04/05/2016)
Ngày 25/4/2016, Thường trực Chính phủ đã họp với lãnh đạo các bộ, ngành để giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, với tinh thần ủng hộ, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 04 năm 2016 (10:43:43 | 25/04/2016)
Trong tháng 4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 102 đơn vị, Trong đó: 01 DN tư nhân; 19 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 55 Công ty TNHH một thành viên; 13 Công ty Cổ phần; 14 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 03 năm 2016 (09:04:20 | 17/03/2016)
Trong tháng 3/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 51 đơn vị, Trong đó: 
Bắc Giang: Hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp đầu tư về thủ tục hành chính (11:12:56 | 14/03/2016)
Ngày 08/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh - Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm tình hình hỗ trợ và đầu tư phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 02 năm 2016 (15:03:22 | 18/02/2016)
Trong tháng 02 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 69 đơn vị, Trong đó: Doanh nghiệp tư nhân: 01; Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 08; Công ty TNHH một thành viên: 40; Công ty Cổ phần: 10; Chi nhánh, Văn phòng đại diện: 10.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 01 năm 2016 (15:01:19 | 18/02/2016)
Trong tháng 01 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 70 đơn vị, Trong đó Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 12; Công ty TNHH một thành viên: 42; Công ty Cổ phần: 08; Chi nhánh, Văn phòng đại diện: 08.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 2015 (15:31:14 | 19/01/2016)
Trong tháng 12 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 70 đơn vị, Trong đó Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 12; Công ty TNHH một thành viên: 42; Công ty Cổ phần: 08; Chi nhánh, Văn phòng đại diện: 08.
Thông báo về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần y dược Lan Q (16:11:15 | 27/11/2015)
Thông báo về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần y dược Lan Q.  
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2015 (09:08:40 | 17/11/2015)
Trong tháng 11 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 74 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2015 (14:34:32 | 27/10/2015)
Trong tháng 10 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 74 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 09 năm 2015 (14:16:59 | 18/09/2015)
Trong tháng 9 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 50 đơn vị, Trong đó:    DNTN: 04; TNHH: 11; TNHH 1TV: 29; CTCP: 5; Chi nhánh, VPĐD: 1.    Tổng số vốn ĐK của các DN: 147,974 tỷ đồng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 08 năm 2015 (16:08:31 | 17/08/2015)
Trong tháng 8/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 59 đơn vị, Trong đó:    DNTN: 02; TNHH: 13; TNHH 1TV: 32; CTCP: 09; Chi nhánh, VPĐD: 03.    Tổng số vốn ĐK của các DN: 277,546 tỷ đồng.
Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2015 (13:57:49 | 22/07/2015)
Căn cứ Công văn số 1926/UBND-KT ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giới thiệu các doanh nghiệp tham gia giải thưởng Sao vàng đất Việt 2015. Hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương (đường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang) trước ngày 31/7/2015.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 07 năm 2015 (08:56:27 | 17/07/2015)
Trong tháng 7 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 59 đơn vị, Trong đó:
Thông báo về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (17:21:27 | 13/07/2015)
Thông báo về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.   
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 06 năm 2015 (09:12:58 | 19/06/2015)
Trong tháng 6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 80 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 05 năm 2015 (10:12:39 | 26/05/2015)
Trong tháng 5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 45 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 04 năm 2015 (13:51:08 | 22/04/2015)
Trong tháng 4 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 68 đơn vị, Trong đó: DNTN: 03; TNHH: 13; TNHH 1TV: 33; CTCP: 11; Chi nhánh, VPĐD: 8. Tổng số vốn ĐK của các DN: 169,462 tỷ đồng
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 03 năm 2015 (10:42:01 | 25/03/2015)
Trong tháng 03 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 32 đơn vị, Trong đó:
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (13:29:45 | 17/03/2015)
Ngày 16/3, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.
Bắc Giang thu hút thêm 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (13:28:12 | 17/03/2015)
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 279,7 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 02 năm 2015 (14:48:11 | 26/02/2015)
Trong tháng 2 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 51 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 01 năm 2015 (13:47:00 | 20/01/2015)
Trong tháng 01 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 54 đơn vị, Trong đó:
Bắc Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp (10:08:24 | 14/01/2015)
Ngày 12/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 12 năm 2014 (10:04:17 | 29/12/2014)
Trong tháng 12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 45 đơn vị, Trong đó:
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (10:47:28 | 01/12/2014)
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 26/11/2014, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với tỷ lệ 85,51% số phiếu tán thành.
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 11 năm 2014 (15:14:33 | 19/11/2014)
Trong tháng 11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 44 đơn vị, Trong đó:
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp (14:31:01 | 13/11/2014)
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (10:29:02 | 23/10/2014)
THÔNG BÁO Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 10 năm 2014 (09:46:10 | 20/10/2014)
Trong tháng 10 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 54 đơn vị, Trong đó:
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp (08:45:50 | 20/10/2014)
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
Bắc Giang: 24 doanh nghiệp được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” năm 2014 (09:27:27 | 08/10/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” cho 24 doanh nghiệp và danh hiệu “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” cho 12 cá nhân.
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 9 năm 2014 (15:21:58 | 24/09/2014)
Trong tháng 9; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 39 đơn vị, Trong đó:
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (09:52:53 | 22/09/2014)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 8 năm 2014 (08:20:00 | 19/08/2014)
Trong tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 40 đơn vị, Trong đó: DNTN: 04; TNHH: 07; TNHH 1TV: 17; CTCP: 07; Chi nhánh, VPĐD: 05. Tổng số vốn đăng kí của các doanh nghiệp: 825,750 tỷ đồng.
THÔNG BÁO: YÊU CẦU DOANH NGHIỆP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH (15:07:41 | 22/07/2014)
   Căn cứ các thông báo do cơ quan thuế gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình trạng của doanh nghiệp từ năm 2011 đến hết năm 2013, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay, báo cáo gửi về Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ :       Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang       Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Gia Thiều, Trần Phú, TP Bắc Giang       Điện thoại: 0240.3859605
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2014 (10:52:52 | 17/07/2014)
Trong tháng 7 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 40 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2014 (10:00:47 | 25/06/2014)
Trong tháng 6 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 38 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2014 (14:41:21 | 16/05/2014)
Trong tháng 5 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 59 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 4 năm 2014 (10:28:08 | 28/04/2014)
Trong tháng 4 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 52 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 03 năm 2014 (13:51:43 | 07/04/2014)
Trong tháng 03 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 46 đơn vị, Trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 02 năm 2014 (11:19:26 | 03/03/2014)
Trong tháng 2 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKKD cho 33 đơn vị, Trong đó: - DNTN: 03; TNHH: 08; TNHH 1TV: 15; CTCP: 04; Hợp tác xã: 01; - Chi nhánh, VPĐD: 02.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 01 năm 2014 (09:53:19 | 11/02/2014)
Trong tháng 01/2014 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 59 đơn vị, trong đó:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 2013 (10:45:25 | 23/12/2013)
Trong tháng 12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp mới ĐKKD cho 49 đơn vị, Trong đó: - DNTN: 01; TNHH: 09; TNHH 1TV: 27; CTCP: 05; Hợp tác xã: 04; - Chi nhánh, VPĐD: 03.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2013 (09:05:34 | 21/11/2013)
Trong tháng 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 63 đơn vị, Trong đó DNTN: 03; TNHH: 08; TNHH 1TV: 23; CTCP: 05; Hợp tác xã: 03; Chi nhánh, VPĐD: 21. Tổng số vốn ĐK của các DN: 77,150 tỷ đồng .
Hướng dẫn cách đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh (11:38:21 | 05/11/2013)
  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2013 (16:32:54 | 30/10/2013)
Trong tháng 10, Sở KH&ĐT đã cấp mới ĐKKD cho 54 đơn vị, Trong đó DNTN: 04; TNHH: 14; TNHH 1TV: 20; CTCP: 06; Hợp tác xã: 04; Chi nhánh, VPĐD: 06.
Doanh nghiệp đăng ký mới tăng liên tục trong 4 tháng (15:01:29 | 23/10/2013)
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 mà Chính phủ trình Quốc hội cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký mới những tháng gần đây đang tăng trưởng mạnh.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 9 năm 2013 (08:20:39 | 09/10/2013)
- Cấp mới ĐKKD cho 46 đơn vị, Trong đó DNTN: 05; TNHH: 10; TNHH 1TV: 17; CTCP: 06; Hợp tác xã: 02; Chi nhánh, VPĐD: 06. Tổng số vốn ĐK của các DN: 97,490 tỷ đồng
Giải tỏa nỗi lo quyền lợi của doanh nghiệp đăng ký lại (08:22:17 | 18/09/2013)
Toàn bộ nội dung về quyền, nghĩa vụ và đặc biệt là các ưu đãi đầu tư mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng sẽ được ghi nhận đầy đủ khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký lại.
Giới thiệu "Quỹ Thách thức doanh nghiệp" (09:09:40 | 09/09/2013)
Ngày 5-9, tại TP Bắc Giang, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp (DN) Bắc Giang phối hợp Ban điều hành "Quỹ Thách thức doanh nghiệp" (VBCF) tổ chức hội thảo "Giới thiệu Quỹ Thách thức doanh nghiệp". Đến dự có lãnh đạo nhiều sở, ngành cùng đại diện hơn 100 DN trong tỉnh.
Thông báo đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (16:12:59 | 28/08/2013)
    Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13) về đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2013 (15:23:52 | 19/08/2013)
Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Giang đã Cấp mới ĐKKD cho 47 doanh nghiệp, trong đó: - DNTN: 06; TNHH: 04; TNHH 1TV: 25; CTCP: 07; Hợp tác xã: 01; - Chi nhánh, VPĐD: 04. Tổng số vốn ĐK của các DN: 126,500 tỷ đồng .
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2013 (10:38:29 | 17/07/2013)
Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 54 đơn vị, trong đó:        - DNTN: 12; TNHH: 03; TNHH 1TV: 21; CTCP: 06; Hợp tác xã: 04;        - Chi nhánh, VPĐD: 08. Tổng số vốn ĐK của các DN: 108,336 tỷ đồng .         - Bổ sung thay đổi nội dung ĐKKĐ như: Ngành nghề, người đại diện pháp luật, địa điểm trụ sở chính, vốn điều lệ… cho 62 lượt Doanh nghiệp theo đúng luật định.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2013 (10:29:16 | 17/07/2013)
Trong tháng 6, Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Giang đã cấp mới ĐKKD cho 73 đơn vị, trong đó:       - DNTN: 26; TNHH: 08; TNHH 1TV: 25; CTCP: 07; Hợp tác xã: 02;       - Chi nhánh, VPĐD: 05. Tổng số vốn ĐK của các DN: 115,9 tỷ đồng.
Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012-2013 (07:55:48 | 30/05/2013)
Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành bằng nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2013 (14:45:41 | 14/05/2013)
     Tháng 5 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD cho 66 doanh nghiệp, trong đó: 4 công ty TNHH, 27 công ty TNHH 1 thành viên, 04 chi nhánh và văn phòng đại diện ; 02 hợp tác xã; 24 Doanh nghiệp Tư nhân;  05 Công ty CP; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 107,2 tỷ đồng. 
Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2012 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp năm 2013 (15:00:11 | 03/05/2013)
   Nhằm giúp đỡ các Nhà đầu tư vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành bằng nhiều biện pháp tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 4 năm 2013 (07:53:43 | 23/04/2013)
         Tháng 4 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD cho 59 doanh nghiệp, trong đó: 7 công ty TNHH, 22 công ty TNHH 1 thành viên, 05 chi nhánh và văn phòng đại diện ; 04 hợp tác xã; 12 Doanh nghiệp Tư nhân;  09 Công ty CP; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 108 tỷ đồng. 
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 3 năm 2013 (10:07:42 | 21/03/2013)
         Tháng 3 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 36 doanh nghiệp, trong đó: 3 công ty TNHH, 15 công ty TNHH 1 thành viên, 05 chi nhánh và văn phòng đại diện ; 04 hợp tác xã; 03 Doanh nghiệp Tư nhân;  06 Công ty CP; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 73 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng trong tháng 7 DN. 
Danh sách doanh nghiệp tạm ngừng từ đầu năm đến tháng 3 năm 2013 (14:08:39 | 18/03/2013)
Danh sách ngừng hoạt động từ đầu năm đến tháng 3 năm 2013.xls
Danh sách doanh nghiệp giải thế từ đầu năm đến tháng 3 năm 2013 (14:06:26 | 18/03/2013)
Danh sách giải thể từ đầu năm đến tháng 3 năm 2013.xls
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 2 năm 2013 (11:15:55 | 20/02/2013)
Tháng 1 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 31 doanh nghiệp,
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 1 năm 2013 (08:20:05 | 21/01/2013)
      Tháng 1 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 38 doanh nghiệp, trong đó: 3 công ty TNHH, 22 công ty TNHH 1 thành viên, 01 chi nhánh – VPDD; 02 hợp tác xã; 05 Doanh nghiệp Tư nhân;  07 Công ty CP; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 135,5 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng trong tháng 19 DN. 
Danh sách các doanh nghiệp giải thế, tạm ngừng năm 2012 (07:57:42 | 18/01/2013)
Dowload Danh sach Doanh nghiep giai the, tam ngung nam 2012.xls Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 2012 (09:44:37 | 20/12/2012)
  Tháng 12 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 45 doanh nghiệp, trong đó: 3 công ty TNHH, 19 công ty TNHH 1 thành viên, 07 chi nhánh – VPDD; 09 hợp tác xã; 07 CTCP; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 138,5 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng trong tháng 07 DN. Luỹ kế từ đầu năm tới nay: 89 DN. 
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2012 (15:19:28 | 30/11/2012)
Tháng 11 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho 33 doanh nghiệp, trong đó: 13 công ty TNHH, 12 công ty TNHH 1 thành viên, 01 chi nhánh – VPDD; 01 hợp tác xã; 02 DNTN; 04 CTCP
Kết quả Đăng ký kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm (15:15:25 | 27/09/2012)
TOÀN TỈNH HIỆN CÓ 3256 DOANH NGHIỆP
Danh sách doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đến tháng 9 năm 2012 (13:51:53 | 25/09/2012)
Dowload danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động đến tháng 9 năm 2012.xls
Danh sách doanh nghiệp giải thể đếntháng 9 năm 2012 (13:46:51 | 25/09/2012)
Dowload Danh sách doanh nghiệp giải thể đến tháng 09 năm  2012.xls
Danh sách doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động năm 2011 (13:44:44 | 25/09/2012)
Dowload danh sách doanh nghiệp tạm ngừng năm 2011.xls
Danh sách doanh nghiệp giải thể năm 2011 (13:41:23 | 25/09/2012)
 Dowload danh sách doanh nghiệp gải thể năm  2011.xls   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tạo ’’giấy phép con’’ cho dịch vụ công nghệ thông tin (08:42:04 | 21/09/2012)
Mặc dù mới đang trong giai đoạn đầu soạn thảo, nhưng Dự thảo Nghị định về Dịch vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đã không nhận được sự đồng thuận ngay từ chính các đơn vị chức năng của Bộ và cả từ phía doanh nghiệp
Lưu ý khi doanh nghiệp đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (07:58:57 | 21/09/2012)
Đăng ký vay trả nợ nước ngoài của DN là biện pháp quan trọng để quản lý nợ vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Hiện nay, việc đăng ký vay và trả nợ nước ngoài của DN được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 09/2004/TT-NHNN ngày 21-12-2004 của NHNN Việt Nam. 
4 điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn (07:55:22 | 21/09/2012)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn phải đáp ứng 4 điều kiện.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn (07:53:11 | 21/09/2012)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.
Năm 2011 cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp lớn (07:51:13 | 21/09/2012)
Chính phủ đang triển khai một loạt biện pháp để đẩy "con tàu" cổ phần hóa (CPH) tăng tốc trong năm 2011.