DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164664
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 16174
  • Trong tháng: 422045
  • Trong năm: 2695997
Trang chủ

Báo cáo KT-XH

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (16:52:06 | 31/07/2018)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp Trong tháng, hầu hết các ngành đều sản xuất ổn định và tăng trưởng khá, bên cạnh đó một số ngành sản xuất đã gặp khó khăn những tháng trước đó (ngành may mặc, sản xuất thức ăn chăn nuôi…) cũng đã có những chuyển biến tích cực góp phần đưa Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước bằng 104,2% so với tháng trước, bằng 128,8% so với tháng 7/2017. Chỉ số IIP 7 tháng ước bằng 124,1% so với cùng kỳ; một số ngành tăng trưởng cao như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học bằng 136,1%; sản xuất thiết bị điện bằng 136,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí bằng 125,6%...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bắc Giang (15:20:23 | 01/07/2018)
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020. Để thực hiện thắng lợicác mục tiêu,nhiệm vụnăm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 (11:20:32 | 01/04/2018)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, trọng tâm là những việc tạo động lực, có tác động sự lan tỏa đến phát triển kinh tê xã hội của tỉnh.
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (09:30:22 | 23/01/2018)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2018; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng đầu năm trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Bắc Giang (08:15:23 | 01/12/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế vĩ mô cả nước ổn định, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính phát huy hiệu quả...đã tạo lập môi trường trường thuận lợi, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, một số tồn tại hạn chế trong nội tại nền kinh tế chậm được khắc phục, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (15:32:33 | 01/11/2017)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và Quý I năm 2017 tỉnh Bắc Giang (13:33:02 | 24/03/2017)
1. Về phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 6 năm gần đây,ước đạt 10,2%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp xây dựng tăng 16,5% (công nghiệp tăng 19,3%, xây dựng tăng 5,5%), dịch vụ tăng 7,0%([1]). 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (14:20:33 | 01/03/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; chủ động bám sát tình hình để kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả trên một số mặt chủ yếu như sau: 1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (13:31:27 | 24/02/2017)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp Sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 7,1% so với tháng 01 và tăng 29,4% so với tháng 2/2016, chỉ số cộng dồn 2 tháng tăng 19,4% so với cùng kỳ([1]) (02 tháng năm 2016 tăng 15,8% so với cùng kỳ 2015). Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục sản xuất ổn định, có mức tăng cao đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp; bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn, ngành sản xuất nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp chung của tỉnh([2]).
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (15:06:13 | 20/02/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (14:40:37 | 07/02/2017)
Báo cáo số 10718/BC-BKHĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP (15:37:41 | 18/10/2016)
Báo cáo số 8082/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016 (11:29:00 | 07/09/2016)
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016 tỉnh Bắc Giang (16:26:20 | 30/08/2016)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (11:26:56 | 01/08/2016)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 (11:21:46 | 14/07/2016)
Báo cáo số 5061/BC-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2016 (10:17:02 | 01/07/2016)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:47:38 | 28/06/2016)
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:12:40 | 06/06/2016)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016 (09:56:43 | 16/05/2016)
Báo cáo số 3356/BC-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2016 (10:41:47 | 28/03/2016)
1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô - Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 0,99% so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 1,69%; bình quân 3 tháng đầu năm tăng 1,25%. Lạm phát cơ bản bình quân 3 tháng đầu năm tăng 1,76% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2016 (10:38:09 | 28/03/2016)
1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát -Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)tháng 02 tăng0,42% so vớitháng trước, tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước; bình quân hai tháng đầu năm tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 02/2016 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:35:11 | 18/03/2016)
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 (14:59:42 | 01/03/2016)
Báo cáo số 696/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (08:04:34 | 05/02/2016)
Báo cáo số 11386/BC-BKHĐT ngày 25/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 tỉnh Bắc Giang (10:22:44 | 18/01/2016)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2015 (13:35:47 | 23/12/2015)
Báo cáo số 1050/BC/BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 (09:41:58 | 17/11/2015)
Báo cáo số 8696/BC-BKHĐT ngày 29/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015 (14:38:41 | 27/10/2015)
1. Về tình hình kinh tế vĩ mô    Nền kinh tế nước ta phục hồi khá rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với dự báo trước đây: tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước; tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%; khu vực dịch vụ tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015 (10:38:28 | 13/09/2015)
Báo cáo số 6165/BK-BKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2015 (10:35:48 | 02/08/2015)
   1. Về tình hình kinh tế vĩ mô
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2015 (10:32:28 | 03/07/2015)
   1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2015 (14:08:59 | 16/06/2015)
Báo cáo số 3258/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2015 (16:31:14 | 03/06/2015)
Báo cáo số 2459/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2015 (10:54:08 | 08/04/2015)
Báo cáo số 1811/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2015 (10:51:42 | 08/04/2015)
Báo cáo số 1122/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2014 (11:08:25 | 14/01/2015)
   1. Về mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 (15:41:08 | 11/11/2014)
Báo cáo số 7883/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 (11:20:14 | 08/10/2014)
Báo cáo số 6745/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 (11:17:44 | 08/10/2014)
1. Về mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô - Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014tăng 0,22% so với tháng trước (tháng trước tăng 0,23%). So với tháng 12/2013, CPI tháng 8 tăng 1,84%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua. So với cùng kỳ, CPI tháng 8 tăng 4,31%, bình quân 8 tháng tăng 4,73%.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 (07:45:53 | 19/08/2014)
 Báo cáo số 4947/BC-BKHĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2014 (07:41:19 | 19/08/2014)
Báo cáo số 4135/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2014
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2014 (07:37:33 | 19/08/2014)
Báo cáo số 3321/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2014
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014 (11:05:34 | 24/06/2014)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong điều kiện có một số thuận lợi như kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, những bất ổn về chính trị, tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của kinh tế thế giới và trong nước và có tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (14:36:57 | 14/05/2014)
Báo cáo số 2610/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (Tài liệu phục vụ họp báo Chính phủ ngày 29/4/2014)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2014 (15:40:33 | 04/04/2014)
Báo cáo số 1870/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2014 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 01/4/2014)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (10:50:41 | 24/03/2014)
Báo cáo số 1092/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tài liệu báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 28/02/2014)
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 (13:50:58 | 07/03/2014)
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (14:54:06 | 09/02/2014)
 Báo cáo số 518/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (Tài liệu trình bày tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 25/01/2014)
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (15:06:08 | 14/01/2014)
Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành viên đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn rất mờ nhạt. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt.
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (15:06:03 | 14/01/2014)
Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành viên đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn rất mờ nhạt. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2013 (15:01:26 | 20/12/2013)
Báo cáo số 9654/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 02/12/2013)
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (10:34:49 | 07/11/2013)
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế: 1.1. Sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (07:48:50 | 07/11/2013)
Báo cáo ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 26/10/2013)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013 (11:20:06 | 09/10/2013)
Báo cáo ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2013 (10:41:35 | 09/10/2013)
 Báo cáo ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2013 .
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8 và 8 tháng năm 2013 (16:54:58 | 20/08/2013)
                                         TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG   1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp - TTCN
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2013 (09:20:05 | 01/08/2013)
 Báo cáo số 5440/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ tháng 7/2013)
Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013 (15:02:34 | 24/06/2013)
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2013.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước quý I, năm 2013 (10:19:21 | 17/04/2013)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012; 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 và 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2012 của nguồn ngân sách Nhà nước; kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013. Quý I năm 2013 kết quả thực hiện và giải ngân, cụ thể như sau tải báo cáo 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 03 và quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2013 (15:44:57 | 08/04/2013)
Những tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và đã đạt được một số kết quả nhất định.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế xã hội tháng 02 và 02 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2013 (13:26:07 | 11/03/2013)
tải Bao cao KT-XH Thang 2-2013.doc   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:43:49 | 29/01/2013)
Căn cứ  Quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số: 07/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dấn Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP  ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 
Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2012 (13:38:02 | 25/12/2012)
Thực hiện Công văn số 2992/UBND-XD, ngày 13 tháng 2 năm 2012, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện và giải ngân vốn đến 20/12/2012 như sau:
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (13:30:30 | 03/12/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2012  tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,7%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 17,3%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,6%([1]).
Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng; Nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo tháng 11 năm 2012 (08:41:26 | 30/10/2012)
Tải Báo cáo KTXH tháng 10   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Một số thành tựu phát triển Kinh tế- Xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo tháng 10 và quý IV năm 2012 (13:59:33 | 26/09/2012)
Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2012, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm,... nhất là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp vẫn phải hoạt động cầm chừng, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh
Một số kết quả quả nổi bật về kinh tế - xã hội Bắc Giang năm 2011 (14:43:35 | 19/09/2012)
Năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác kế hoạch năm 2009 (10:58:40 | 19/09/2012)
Năm 2009 mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, kinh tế thoát khỏi suy giảm và hồi phục tốc độ tăng trưởng.
Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, dự toán NSNN và sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2009, kế hoạch đầu tư XDCB, dự toán NSNN và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2010 (10:54:34 | 19/09/2012)
Năm 2009 cùng với cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất công nghiệp-TTCN, thu hút đầu tư, đời sống, lao động và việc làm...
Báo cáo tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 (10:43:06 | 19/09/2012)
BC 1015-TPCP Bieu 1 Bieu 2