DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164680
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 16190
  • Trong tháng: 422061
  • Trong năm: 2696013
Trang chủ

Thông tin KT-XH

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (16:52:06 | 31/07/2018)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp Trong tháng, hầu hết các ngành đều sản xuất ổn định và tăng trưởng khá, bên cạnh đó một số ngành sản xuất đã gặp khó khăn những tháng trước đó (ngành may mặc, sản xuất thức ăn chăn nuôi…) cũng đã có những chuyển biến tích cực góp phần đưa Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước bằng 104,2% so với tháng trước, bằng 128,8% so với tháng 7/2017. Chỉ số IIP 7 tháng ước bằng 124,1% so với cùng kỳ; một số ngành tăng trưởng cao như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học bằng 136,1%; sản xuất thiết bị điện bằng 136,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí bằng 125,6%...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bắc Giang (15:20:23 | 01/07/2018)
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020. Để thực hiện thắng lợicác mục tiêu,nhiệm vụnăm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 (11:20:32 | 01/04/2018)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, trọng tâm là những việc tạo động lực, có tác động sự lan tỏa đến phát triển kinh tê xã hội của tỉnh.
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (09:30:22 | 23/01/2018)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2018; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng đầu năm trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Bắc Giang (08:15:23 | 01/12/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế vĩ mô cả nước ổn định, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính phát huy hiệu quả...đã tạo lập môi trường trường thuận lợi, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, một số tồn tại hạn chế trong nội tại nền kinh tế chậm được khắc phục, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (15:32:33 | 01/11/2017)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và Quý I năm 2017 tỉnh Bắc Giang (13:33:02 | 24/03/2017)
1. Về phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 6 năm gần đây,ước đạt 10,2%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp xây dựng tăng 16,5% (công nghiệp tăng 19,3%, xây dựng tăng 5,5%), dịch vụ tăng 7,0%([1]). 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018 tỉnh Bắc Giang (14:20:33 | 01/03/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; chủ động bám sát tình hình để kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả trên một số mặt chủ yếu như sau: 1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (13:31:27 | 24/02/2017)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp Sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 7,1% so với tháng 01 và tăng 29,4% so với tháng 2/2016, chỉ số cộng dồn 2 tháng tăng 19,4% so với cùng kỳ([1]) (02 tháng năm 2016 tăng 15,8% so với cùng kỳ 2015). Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục sản xuất ổn định, có mức tăng cao đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp; bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn, ngành sản xuất nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp chung của tỉnh([2]).
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017 tỉnh Bắc Giang (15:06:13 | 20/02/2017)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (14:40:37 | 07/02/2017)
Báo cáo số 10718/BC-BKHĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP (15:37:41 | 18/10/2016)
Báo cáo số 8082/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017 (13:49:40 | 23/09/2016)
Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017  
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016 (11:29:00 | 07/09/2016)
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016 tỉnh Bắc Giang (16:26:20 | 30/08/2016)
1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (11:26:56 | 01/08/2016)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 (13:47:27 | 23/07/2016)
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 (11:21:46 | 14/07/2016)
Báo cáo số 5061/BC-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2016 (10:17:02 | 01/07/2016)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:47:38 | 28/06/2016)
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 (13:45:37 | 23/06/2016)
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017  
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:12:40 | 06/06/2016)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016 (09:56:43 | 16/05/2016)
Báo cáo số 3356/BC-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2016 (10:41:47 | 28/03/2016)
1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô - Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 0,99% so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 1,69%; bình quân 3 tháng đầu năm tăng 1,25%. Lạm phát cơ bản bình quân 3 tháng đầu năm tăng 1,76% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2016 (10:38:09 | 28/03/2016)
1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát -Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)tháng 02 tăng0,42% so vớitháng trước, tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước; bình quân hai tháng đầu năm tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 02/2016 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2016 tỉnh Bắc Giang (14:35:11 | 18/03/2016)
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 (14:59:42 | 01/03/2016)
Báo cáo số 696/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (08:04:34 | 05/02/2016)
Báo cáo số 11386/BC-BKHĐT ngày 25/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Báo cáo một số nội dung về triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công năm 2016 (13:43:49 | 23/01/2016)
Báo cáo một số nội dung về triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công năm 2016  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 tỉnh Bắc Giang (10:22:44 | 18/01/2016)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2015 (13:35:47 | 23/12/2015)
Báo cáo số 1050/BC/BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 (09:41:58 | 17/11/2015)
Báo cáo số 8696/BC-BKHĐT ngày 29/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015 (14:38:41 | 27/10/2015)
1. Về tình hình kinh tế vĩ mô    Nền kinh tế nước ta phục hồi khá rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với dự báo trước đây: tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước; tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%; khu vực dịch vụ tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015 (10:38:28 | 13/09/2015)
Báo cáo số 6165/BK-BKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2015 (10:35:48 | 02/08/2015)
   1. Về tình hình kinh tế vĩ mô
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2015 (10:32:28 | 03/07/2015)
   1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, khung hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 (16:38:46 | 26/06/2015)
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2015 (14:08:59 | 16/06/2015)
Báo cáo số 3258/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2015 (16:31:14 | 03/06/2015)
Báo cáo số 2459/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2015 (10:54:08 | 08/04/2015)
Báo cáo số 1811/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2015 (10:51:42 | 08/04/2015)
Báo cáo số 1122/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2014 (11:08:25 | 14/01/2015)
   1. Về mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Thành phố Bắc Giang được công nhận là đô thị loại II (14:40:27 | 04/12/2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 03/12/2014 công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 (15:41:08 | 11/11/2014)
Báo cáo số 7883/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2014 (15:40:16 | 24/10/2014)
Ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chủ trì hội nghị thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 (11:06:56 | 21/10/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 15,6 tỷ đồng.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 (11:20:14 | 08/10/2014)
Báo cáo số 6745/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 (11:17:44 | 08/10/2014)
1. Về mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô - Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014tăng 0,22% so với tháng trước (tháng trước tăng 0,23%). So với tháng 12/2013, CPI tháng 8 tăng 1,84%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua. So với cùng kỳ, CPI tháng 8 tăng 4,31%, bình quân 8 tháng tăng 4,73%.
DỰ THẢO KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH BẮC GIANG (10:02:02 | 06/09/2014)
Dự thảo khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020  tỉnh Bắc Giang
Khánh thành các công trình khu Trung tâm hội nghị tỉnh (07:53:57 | 05/09/2014)
Sáng ngày 01/9, tại thành phố Bắc Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 69 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2014) và Lễ khánh thành các công trình khu Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang.
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2014 (15:32:43 | 21/08/2014)
Ngày 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chủ trì hội nghị thường kỳ UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng; triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng tiếp theo.
Luật Đầu tư công và dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (07:30:07 | 20/08/2014)
Sáng ngày 08/8/2014 tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công và việc tổ chức triển khai thực hiện.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 (07:45:53 | 19/08/2014)
 Báo cáo số 4947/BC-BKHĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2014 (07:41:19 | 19/08/2014)
Báo cáo số 4135/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2014
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2014 (07:37:33 | 19/08/2014)
Báo cáo số 3321/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2014
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 và một số Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XI) (14:22:07 | 04/08/2014)
Ngày 31/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số Kết luận của Bộ Chính trị (khoá XI). Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TỈNH BẮC GIANG (08:48:51 | 05/07/2014)
Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 tỉnh Bắc Giang: (Ấn vào từng mục để tải về)
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014 (11:05:34 | 24/06/2014)
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong điều kiện có một số thuận lợi như kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, những bất ổn về chính trị, tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của kinh tế thế giới và trong nước và có tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (09:48:54 | 19/06/2014)
Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công (gồm 6 chương, 108 điều) với 440/447 đại biểu có mặt đồng ý, chiếm 88,35% tổng số đại biểu Quốc hội.
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2014 (14:06:20 | 23/05/2014)
Trong hai ngày (21-22/5/2014), UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 5/2014. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chủ trì hội nghị.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (14:36:57 | 14/05/2014)
Báo cáo số 2610/BC-BKHĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (Tài liệu phục vụ họp báo Chính phủ ngày 29/4/2014)
Kinh tế quý I: GDP tăng 4,96%, xuất siêu 1 tỷ USD (10:41:21 | 28/04/2014)
Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ngày 1/4, các chỉ số quan trọng đều đạt được những kết quả tăng trưởng khả quan.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2014 (15:40:33 | 04/04/2014)
Báo cáo số 1870/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2014 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 01/4/2014)
PPP: Không giới hạn phần tham gia của Nhà nước (16:18:02 | 27/03/2014)
Dự thảo mới nhất Nghị định về đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) đã không quy định hạn mức tối đa đối với phần tham gia của Nhà nước trong một dự án PPP.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (10:50:41 | 24/03/2014)
Báo cáo số 1092/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tài liệu báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 28/02/2014)
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 (13:50:58 | 07/03/2014)
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (14:54:06 | 09/02/2014)
 Báo cáo số 518/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (Tài liệu trình bày tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 25/01/2014)
Bắc Giang tổ chức phát động “Tết trồng cây” xuân Giáp Ngọ 2014 (11:25:49 | 17/01/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 95/UBND-NN ngày 10/1/2014  yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức “Tết trồng cây” xuân Giáp Ngọ năm 2014.
Hội thảo: Mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội ở khu vực phi chính quy (14:26:33 | 15/01/2014)
Ngày 09/01/2014, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện FES Việt Nam, Đoàn chuyên gia Quốc hội Đức tổ chức Hội thảo “Mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội ở khu vực phi chính quy"
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (15:06:08 | 14/01/2014)
Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành viên đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn rất mờ nhạt. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt.
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (15:06:03 | 14/01/2014)
Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành viên đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn rất mờ nhạt. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt.
Đã có 21,6 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam (15:21:24 | 07/01/2014)
Số liệu chưa được chốt đến ngày cuối cùng của năm, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt trên 21,6 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra của năm nay.
Không quá lo FDI hóa nền kinh tế (15:16:31 | 20/12/2013)
Sự vượt trội về tỷ trọng đóng góp của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) đang làm dấy lên mối lo về “FDI hóa” nền kinh tế. Nhưng có thực như vậy?
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2013 (15:01:26 | 20/12/2013)
Báo cáo số 9654/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 02/12/2013)
Bắc Giang: Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013 (08:45:20 | 18/12/2013)
Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang năm 2013 được tiến hành từ chiều ngày 13/12 đến hết ngày 15/12/2013 và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 17 Nghị quyết quan trọng. (15:32:58 | 12/12/2013)
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều ngày 11/12, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII đã họp phiên bế mạc và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.
Đường dây nóng của Sở Y tế. (11:26:27 | 10/12/2013)
Ngày 06/12/2013 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã công bố "Đường dây nóng"  về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Bắc Giang: Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (10:01:32 | 26/11/2013)
Ngày 12/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3021/KH-UBND triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển KT - XH năm 2014 của tỉnh Bắc Giang. (10:30:35 | 19/11/2013)
Ngày 18- 11, UBND tỉnh Bắc Giang họp thường kỳ tháng 11. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (10:34:49 | 07/11/2013)
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG 1. Về phát triển kinh tế: 1.1. Sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (07:48:50 | 07/11/2013)
Báo cáo ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ ngày 26/10/2013)
Kinh tế Bắc Giang khởi sắc (10:15:02 | 28/10/2013)
UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến nay, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bắc Giang đã vượt 1,3 tỷ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 26,4% so với cùng kỳ.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng (13:41:09 | 21/10/2013)
Để công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao hơn, ngày 11/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư xây dựng.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013 (11:20:06 | 09/10/2013)
Báo cáo ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2013 (10:41:35 | 09/10/2013)
 Báo cáo ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2013 .
Xây dựng Luật Đầu tư công, sửa Luật Phá sản (13:44:00 | 10/09/2013)
Trong phiên họp thứ 21 sẽ khai mạc vào sáng 9/9 và dự kiến kéo dài hai tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số dự án luật được cho là rất cần thiết với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đang được đặt ra mạnh mẽ.
Việt Nam tiến 5 bậc trong xếp hạng cạnh tranh toàn cầu (15:39:48 | 05/09/2013)
Trong báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (Global Competitiveness Index - GCI) vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 70, thăng 5 hạng so với năm ngoái.
"TPP đẩy sóng FDI" (09:10:59 | 04/09/2013)
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang ngóng việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
“Nhiều khả năng GDP năm 2013 chỉ tăng 5,3%” (08:39:38 | 03/09/2013)
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) vừa công bố báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tháng 8/2013, theo đó dự báo rằng tăng trưởng GDP cả năm 2013 chỉ ở mức 5,3%.
Giải ngân vốn FDI đạt 7,56 tỷ USD trong tháng 8 (09:06:11 | 28/08/2013)
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng năm 2013, tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm đạt 12,63 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2012.
Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (09:32:32 | 22/08/2013)
Ngày 13/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2058/UBND-XD về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang tháng 8 và 8 tháng năm 2013 (16:54:58 | 20/08/2013)
                                         TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG   1. Về phát triển kinh tế 1.1. Sản xuất công nghiệp - TTCN
Bắc Giang: Kiểm soát chặt chẽ vốn xây dựng cơ bản (08:37:30 | 13/08/2013)
Trước tình hình đầu tư công tiếp tục gặp khó khăn, để sử dụng vốn hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các huyện, thành phố chấn chỉnh yếu kém trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), quyết liệt khắc phục tình trạng nợ đọng.
Hoạch định khung pháp lý đồng bộ về PPP (07:57:47 | 12/08/2013)
Sẽ có một nghị định về đầu tư theo hình thức công - tư (PPP), được xây dựng dựa trên việc hợp nhất, sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm đầu tư theo hình thức PPP.
Bắc Giang: Hơn 119 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành (08:33:24 | 08/08/2013)
Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, ngày 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.
Bắc Giang: Ứng hơn 58 tỷ đồng cho 17 dự án thu hồi đất, xây dựng kết cấu hạ tầng (08:12:12 | 07/08/2013)
7 tháng qua, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang đã ứng hơn 58 tỷ đồng cho 17 dự án thu hồi đất, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
Xúc tiến đầu tư vào Bắc Giang: Lan tỏa và bền vững (09:54:52 | 06/08/2013)
Coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố đột phá trong thu hút đầu tư, Bắc Giang đang hướng đến những dự án công nghiệp sạch và có sức lan toả với nhiều lĩnh vực khác.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2013 (09:20:05 | 01/08/2013)
 Báo cáo số 5440/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2013 (Tài liệu phục vụ họp báo của Chính phủ tháng 7/2013)
7 tháng, gần 12 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (08:36:34 | 30/07/2013)
Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài công bố, đã có thêm 1,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong tháng 7/2013, nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm là 11,91 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2012. 
Sẽ lập “danh sách đen” để xử lý dự án ODA chậm trễ (08:18:38 | 29/07/2013)
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA lập “danh sách đen” các dự án chậm trễ để kiên quyết xử lý.
Sẽ có cơ chế riêng để thu hút đầu tư vào công nghệ cao. (15:23:34 | 26/07/2013)
Trả lời phỏng vấn báo giới mới đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đào Quang Thu, cho biết việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, các dự án có công nghệ cao, công nghệ nguồn là định hướng của Chính phủ Việt Nam. 
Doanh nghiệp ngại đầu tư công nghiệp hỗ trợ (08:54:27 | 25/07/2013)
Niềm tin giảm sút, khó khăn trong việc thụ hưởng chính sách là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ ngại đầu tư.
Cơ sở hạ tầng thu hút nhà đầu tư Mỹ. (09:21:44 | 24/07/2013)
Nhiều nhà đầu tư Mỹ đang tranh thủ tận dụng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Đâu rồi động lực đầu tư, kinh doanh? (13:41:21 | 23/07/2013)
Chi phí vốn đang giảm dần, hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Song dường như, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để doanh nghiệp gượng dậy. Câu hỏi đặt ra lúc này là, động lực kinh doanh còn hay mất?
Việt Nam hưởng bao nhiêu từ dự án FDI công nghệ cao? (13:43:31 | 19/07/2013)
Tiếp tục đầu tư và có chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ là giải pháp để nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi nhiều hơn từ các dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Nhà nước sẽ đầu tư vốn trong những trường hợp nào? (08:41:49 | 18/07/2013)
 Dầu khí, viễn thông, ngân hàng... là những lĩnh vực đang được các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam. (09:37:23 | 15/07/2013)
Khảo sát Triển vọng kinh doanh ASEAN năm 2012/2013 của Hiệp hội kinh doanh Singapore và Phòng Thương mại Mỹ cho thấy, 57% nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn Việt Nam là địa chỉ để mở rộng đầu tư.
Cơ hội đầu tư hợp tác lĩnh vực logistics biển. (09:32:22 | 15/07/2013)
Trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị lần thứ 11 về cảng biển và vận tải biển ASEAN được tổ chức cuối tuần qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ Giao thông - Vận tải) cho rằng, Tuy còn nhiều bất cập và quy mô thị trường dịch vụ logistics còn nhỏ (khoảng 2 - 4% GDP), nhưng ngành logistics tại Việt Nam vẫn hứa hẹn nhiều tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao (20 - 25%/năm).
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư năm 2014 (07:57:03 | 04/07/2013)
        Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Công văn số 4480/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 6 năm 2013 của bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1647/UBND-TH ngày 01/7/201
Lập doanh nghiệp mới: Xu hướng “né” ngành tài chính, bất động sản. (09:05:11 | 28/06/2013)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã được cải thiện và bắt đầu tăng so với cùng kỳ trong những tháng gần đây.
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014 (13:46:49 | 27/06/2013)
Tải Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014
Giải ngân 5,7 tỷ USD vốn FDI trong sáu tháng (07:55:16 | 27/06/2013)
    Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong sáu tháng năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 5,7 tỷ USD, tăng 5,6% với cùng kỳ năm 2012.
Sáu tháng, doanh thu từ khu Kinh tế, khu Công nghiệp đạt gần 38 tỷ USD. (07:51:07 | 27/06/2013)
    Thông tin từ Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN), chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các KKT, KCN sáu tháng qua đều tăng khá, theo đó tổng doanh thu đạt gần 38 tỷ USD, tăng 16%.
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ tháng 1/2014 (15:58:35 | 25/06/2013)
Chiều 19/6, đại đa số các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thu hút vốn FDI đã hoàn thành 80% kế hoạch năm. (15:53:09 | 25/06/2013)
So với cùng kỳ năm 2012, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nửa đầu năm nay tăng 16%, chủ yếu nhờ sự gia tăng của vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 4,7 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ.
Báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013 (15:02:34 | 24/06/2013)
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2013.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước quý I, năm 2013 (10:19:21 | 17/04/2013)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012; 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 và 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2012 của nguồn ngân sách Nhà nước; kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013. Quý I năm 2013 kết quả thực hiện và giải ngân, cụ thể như sau tải báo cáo 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 03 và quý I; nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 và Quý II năm 2013 (15:44:57 | 08/04/2013)
Những tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và đã đạt được một số kết quả nhất định.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế xã hội tháng 02 và 02 tháng; nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2013 (13:26:07 | 11/03/2013)
tải Bao cao KT-XH Thang 2-2013.doc   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:43:49 | 29/01/2013)
Căn cứ  Quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số: 07/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dấn Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP  ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 
Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2012 (13:38:02 | 25/12/2012)
Thực hiện Công văn số 2992/UBND-XD, ngày 13 tháng 2 năm 2012, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện và giải ngân vốn đến 20/12/2012 như sau:
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (13:30:30 | 03/12/2012)
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2012  tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,7%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 17,3%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,6%([1]).
Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng; Nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo tháng 11 năm 2012 (08:41:26 | 30/10/2012)
Tải Báo cáo KTXH tháng 10   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Số tập đoàn, tổng công ty “chắc chắn dưới 10” (08:03:48 | 29/10/2012)
Người phát ngôn Chính phủ thông tin về số lượng tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian tới...
Một số thành tựu phát triển Kinh tế- Xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo tháng 10 và quý IV năm 2012 (13:59:33 | 26/09/2012)
Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2012, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm,... nhất là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp vẫn phải hoạt động cầm chừng, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (13:53:58 | 26/09/2012)
Ngày 21/9/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.
Một số kết quả quả nổi bật về kinh tế - xã hội Bắc Giang năm 2011 (14:43:35 | 19/09/2012)
Năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác kế hoạch năm 2009 (10:58:40 | 19/09/2012)
Năm 2009 mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, kinh tế thoát khỏi suy giảm và hồi phục tốc độ tăng trưởng.
Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, dự toán NSNN và sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2009, kế hoạch đầu tư XDCB, dự toán NSNN và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2010 (10:54:34 | 19/09/2012)
Năm 2009 cùng với cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất công nghiệp-TTCN, thu hút đầu tư, đời sống, lao động và việc làm...
Báo cáo tình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 (10:43:06 | 19/09/2012)
BC 1015-TPCP Bieu 1 Bieu 2
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (08:14:06 | 19/09/2012)
Thực hiện Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Công văn 406/BKH-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 
Đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang hình thành 56 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.182,32 ha (07:54:38 | 19/09/2012)
Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.