DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164728
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 16238
  • Trong tháng: 422109
  • Trong năm: 2696061
Trang chủ

Thẩm định & Giám sát

Công tác thẩm định dự án tháng 8 năm 2017 (11:03:05 | 28/08/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 18 gói thầu với giá trị 79,9 tỷ đồng, trong đó 04 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 11 gói chỉ định thầu, 03 gói chào hàng cạnh tranh
Công tác thẩm định dự án tháng 7 năm 2017 (14:26:27 | 13/07/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:Trong tháng không có phát sinh mới.
Công tác thẩm định dự án tháng 6 năm 2017 (11:34:19 | 19/06/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 14 gói thầu với giá trị 17,7 tỷ đồng, trong đó 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 12 gói chỉ định thầu . Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 95 gói thầu với giá trị 269,9 tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 62 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Công tác thẩm định dự án tháng 5 năm 2017 (11:31:59 | 19/05/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 28 gói thầu với giá trị 23,7 tỷ đồng, trong đó 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 19 gói chỉ định thầu, 07 gói chào hàng cạnh tranh. Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 81 gói thầu với giá trị 252,2 tỷ đồng, trong đó có 19 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 50 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2017 (11:16:48 | 19/04/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án  trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 10 gói thầu với giá trị 119,1 tỷ đồng, trong đó có 05 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 05 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 03 năm 2017 (10:58:24 | 20/03/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 12 gói thầu với giá trị 34,7 tỷ đồng, trong đó có 03 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 08 gói chỉ định thầu, 01 gói chào hàng cạnh tranh .
Công tác thẩm định dự án tháng 02 năm 2017 (10:55:05 | 22/02/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 10 gói thầu với giá trị 11,4 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chỉ định thầu, 04 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 
Công tác thẩm định dự án tháng 01 năm 2017 (10:52:18 | 12/01/2017)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 20 gói thầu với giá trị 64,1 tỷ đồng, trong đó có 08 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 12 gói chỉ định thầu . Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 41 gói thầu với giá trị 114 tỷ đồng, trong đó có 10 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh trong nước và 29 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 12 năm 2016 (10:47:29 | 20/12/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 21 gói thầu với giá trị 50,3 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 gói chào hàng cạnh tranh và 17 gói chỉ định thầu .
Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2016 (14:27:02 | 16/11/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng. - Công tác tổng hợp kết quả thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 12 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 1.266,2 tỷ đồng. (có biểu số 01 kèm theo).
Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2016 (15:47:49 | 18/10/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 13 gói thầu với giá trị 86,4 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 09 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo).
Công tác thẩm định dự án tháng 09 năm 2016 (11:18:21 | 27/09/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Bắc Giang, vay vốn Ngân hàng thế giới với giá trị 152,5 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.557,9 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 08 năm 2016 (14:48:42 | 16/08/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh mới Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.405,4 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:    Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 65 gói thầu với giá trị 487,2 tỷ đồng, trong đó có 22 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 04 gói chào hàng cạnh tranh, 03 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và 36 gói chỉ định thầu 
Công tác thẩm định dự án tháng 07 năm 2016 (15:14:06 | 21/07/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:    Trong tháng đã thẩm định 01 đề xuất dự án: Xây dựng khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với giá trị 190,4 tỷ đồng    Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư với giá trị đầu tư khoảng 1.405,4 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 06 năm 2016 (14:43:48 | 23/06/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt không có phát sinh mới. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án với giá trị đầu tư khoảng 1.215 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 05 năm 2016 (15:46:38 | 20/05/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt không có phát sinh mới. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án với giá trị đầu tư khoảng 1.215 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 77 gói thầu với giá trị 482,1tỷ đồng, trong đó có 21 gói đấu thầu rộng rãi, 23 gói chào hàng cạnh tranh và 33 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo).
Công tác thẩm định dự án tháng 04 năm 2016 (10:38:26 | 25/04/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án với giá trị đầu tư khoảng 1.215 tỷ đồng. - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 66 gói thầu với giá trị 201,14tỷ đồng, trong đó có 17 gói đấu thầu rộng rãi, 23 gói chào hàng cạnh tranh và 26 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo).
Công tác thẩm định dự án tháng 03 năm 2016 (08:59:44 | 17/03/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Thẩm định dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT) với giá trị đầu tư khoảng 1.170 tỷ đồng - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 21 gói thầu với giá trị 68,6tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi, 02 gói chào hàng cạnh tranh và 08 gói chỉ định thầu và 09 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Công tác thẩm định dự án tháng 02 năm 2016 (14:51:33 | 18/02/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 14 gói thầu với giá trị 31,8tỷ đồng, trong đó có 03 gói đấu thầu rộng rãi, 03 gói chào hàng cạnh tranh và 08 gói chỉ định thầu (có biểu số 01 kèm theo). Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 19 gói thầu với giá trị 35,3 tỷ đồng, trong đó  có 04 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 03 gói chào hàng cạnh tranh và 12 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 01 năm 2016 (14:49:29 | 18/02/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 17 gói thầu với giá trị 14,1 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi, 02 gói chào hàng cạnh tranh và 11 gói chỉ định thầu (có biểu kèm theo). Tính từ 01/01/2016 đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 05 gói thầu với giá trị 4,5 tỷ đồng, trong đó  có 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 04 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 12 năm 2015 (15:20:09 | 19/01/2016)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng không có phát sinh - Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định Kế hoạch LCNT đối với 17 gói thầu với giá trị 14,1 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi, 02 gói chào hàng cạnh tranh và 11 gói chỉ định thầu. Tính từ 01/01/2016 đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 05 gói thầu với giá trị 4,5 tỷ đồng, trong đó  có 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 04 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2015 (09:01:01 | 17/11/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: + Trong tháng đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 01 dự án Hạ tầng kỹ thuật nhà thể thao Xương Giang với giá trị khái toán khoảng 132,9 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 09 dự án với giá trị khái toán khoảng 3094,5 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2015 (14:25:33 | 27/10/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: + Trong tháng đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án với giá trị khái toán khoảng 491,4 tỷ đồng (có biểu số 1 kèm theo). Tính từ đầu năm đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 08 dự án với giá trị khái toán khoảng 2961,6 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 09 năm 2015 (14:11:15 | 18/09/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư đối với 05 dự án với giá trị khái toán bổ sung khoảng 24.5 tỷ đồng, kinh phí bổ sung lấy từ kinh phí tiết kiệm trong đấu thầu và kinh phí dự phòng của dự án, không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt (có phụ biểu số 1 kèm theo). Tính từ đầu năm đã thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư đối với 15 dự án với giá trị khái toán khoảng 50,7 tỷ đồng. - Công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 08 năm 2015 (16:03:39 | 17/08/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác Thẩm định chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 01 dự án: Nhà lớp học, nhà thí nghiệm, nhà cầu, nhà đa năng trường THPT Bố Hạ, Yên Thế với giá trị khái toán là 8,2 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 6 dự án với giá trị khái toán khoảng 2.470,2 tỷ đồng - Công tác thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 07 năm 2015 (08:45:41 | 17/07/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác Thẩm định chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 01 dự án: Kè đá, tường rào Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân - Hội nông dân tỉnh với giá trị khái toán là 1,016 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 5 dự án với giá trị khái toán khoảng 2.462 tỷ đồng - Công tác thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 07 năm 2015 (16:01:48 | 16/07/2015)
1. Công tác thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Công tác Thẩm định chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 01 dự án: Kè đá, tường rào Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân - Hội nông dân tỉnh với giá trị khái toán là 1,016 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đã thẩm định chủ trương đầu tư đối với 5 dự án với giá trị khái toán khoảng 2.462 tỷ đồng - Công tác thẩm định bổ sung chủ trương đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 06 năm 2015 (09:10:48 | 19/06/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Trong tháng 6 đã thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 4 dự án với giá trị khái toán khoảng 2.461 tỷ đồng - Thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung chủ trương đầu tư đối với 6 dự án với giá trị bổ sung khoảng 11,18 tỷ đồng  2. Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định KHLCNT của 30 gói thầu với giá trị 40,2 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi, 01 gói chào hạnh cạnh tranh, 25 gói chỉ định thầu 
Công tác thẩm định dự án tháng 05 năm 2015 (10:10:57 | 26/05/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Thẩm định điều chỉnh bổ sung 3 dự ánvới giá trị bổ sung lấy từ kinh phí dự phòng của dự án không làm tăng tổng mức đầu tư dự án .    Tính từ đầu năm, số dự án điều chỉnh bổ sung là 9 dự án với giá trị bổ sung tăng 12,3 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:    Trong tháng đã thẩm định KHLCNT của 32 gói thầu với giá trị 129,4 tỷ đồng và 122.100 USD, trong đó có 13 gói đấu thầu rộng rãi, 19 gói chỉ định thầu .
Công tác thẩm định dự án tháng 04 năm 2015 (13:45:53 | 22/04/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Thẩm định điều chỉnh bổ sung 2 dự ánvới giá trị bổ sung lấy từ kinh phí dự phòng của dự án không làm tăng tổng mức đầu tư dự án.    Tính từ đầu năm, số dự án điều chỉnh bổ sung là 6 dự án với giá trị bổ sung tăng 12,3 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:    Trong tháng đã thẩm định KHLCNT của 07 gói thầu với giá trị 6,58 tỷ đồng, trong đó có 01 gói đấu thầu rộng rãi, 03 gói chỉ định thầu, 03 gói đặt hàng 
Công tác thẩm định dự án tháng 03 năm 2015 (10:26:36 | 25/03/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Thẩm định điều chỉnh bổ sung 3 dự ánvới kinh phí bổ sung tăng 12,3 tỷ đồng - Tính từ đầu năm, số dự án điều chỉnh bổ sung là 4 dự án với giá trị bổ sung tăng 12,3 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: - Trong tháng đã thẩm định KHLCNT của 42 gói thầu với giá trị 97 tỷ đồng, Trong đó có 6 gói đấu thầu rộng rãi, 2 gói chào hàng cạnh tranh, 11 gói LCNT trong TH đặc biệt, 23 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 02 năm 2015 (14:51:19 | 26/02/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Thẩm định điều chỉnh bổ sung 01 dự ánCải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên với kinh phí bổ sung lấy từ kinh phí dự phòng của dự án và không vượt tổng mức đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 01 năm 2015 (13:39:00 | 20/01/2015)
1. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Các chủ đầu tư chưa trình duyệt thẩm định 2. Công tác thẩm định kế hoạch LCNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong Tháng đã thẩm định KHLCNT của 14 gói thầu với giá gói thầu là 46,4 tỷ đồng, trong đó có 02 gói đấu thầu rộng rãi, 01 gói chào hàng cạnh tranh, 06 gói chỉ định thầu và 05 gói lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xét năng lực của các nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 3. Công tác thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch LCNT trình Giám đốc Sở phê duyệt:  a) Trong tháng đã thẩm định điều chỉnh của 06 công trình.
Công tác thẩm định dự án tháng 12 năm 2014 (10:18:25 | 29/12/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: a) Trong tháng đã thẩm định 7 dự án với tổng mức đầu tư là 381,7 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 24 dự án với tổng mức đầu tư 1.851 tỷ đồng, quá trình thẩm định đã tham gia cùng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa quy mô, và dự toán phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tính hiệu quả đầu tư của dự án, qua thẩm định đã cắt giảm được trên 52 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư. b) Trong tháng đã thẩm định trình điều chỉnh của 4 dự án với giá trị bổ sung tăng 1,63 tỷ đồng.
Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2014 (15:19:17 | 19/11/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 04 dự án với tổng mức đầu tư là 138,36 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 18 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.489,46 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định 17 gói thầu với giá trị 74,849tỷ đồng, trong đó có 10 gói chỉ định thầu, 06 gói đấu thầu rộng rãi, 01 gói đấu thầu mua sắm trực tiếp 
Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2014 (09:52:41 | 20/10/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 03 dự án với tổng mức đầu tư là 45,6 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 14 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.351,1 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. Thẩm định điều chỉnh 04 dự án với giá trị tăng khoảng 45,04 tỷ đồng do bổ sung quy mô của dự án. Nâng tổng số dự án điều chỉnh, bổ sung từ đầu năm thành 19 dự án với giá trị sau khi bù trừ là tăng 120,44 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 9 năm 2014 (15:18:56 | 24/09/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 03 dự án với tổng mức đầu tư là 73,5 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 11 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.305,5 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. Thẩm định điều chỉnh 03 dự án với giá trị giảm khoảng 9,1 tỷ đồng do cắt giảm quy mô của dự án. Nâng tổng số dự án điều chỉnh, bổ sung từ đầu năm thành 19 dự án với giá trị sau khi bù trừ là tăng 75,4 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 8 năm 2014 (08:16:41 | 19/08/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 01 dự án với tổng mức đầu tư là 42,3 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 8 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.232 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định 10 gói thầu với giá trị 10,3 tỷ đồng, trong đó có 3 gói đấu thầu rộng rãi, 7 gói chỉ định thầu.
Công tác thẩm định dự án tháng 7 năm 2014 (10:56:54 | 17/07/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 01 dự án với tổng mức đầu tư là 527,1 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 7 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.190 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. Trong tháng thẩm định điều chỉnh bổ sung 05 dự án, tổng mức đầu tư tăng 68 tỷ đồng.  Tính từ đầu năm 2014 đã điều chỉnh bổ sung 16 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị điều chỉnh bổ sung giảm 232,9 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 6 năm 2014 (10:05:28 | 25/06/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 03 dự án với tổng mức đầu tư là 534,1 tỷ đồng. Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 0,3 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư. Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 6 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 662,8 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,8 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. Trong tháng thẩm định điều chỉnh bổ sung 01 dự án, tổng mức đầu tư không thay đổi   Tính từ đầu năm 2014 đã điều chỉnh bổ sung 12 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị điều chỉnh bổ sung tăng 13,8 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:
Công tác thẩm định dự án tháng 5 năm 2014 (10:23:35 | 13/06/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng thẩm định điều chỉnh 1 dự án, tổng mức đầu tư giảm 30 tỷ đồng   Tính từ đầu năm 2014 đã điều chỉnh bổ sung 9 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị điều chỉnh bổ sung tăng 13,3 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định 10 gói thầu với giá trị 13 tỷ đồng, trong đó có 1 gói đấu thầu rộng rãi, 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 8 gói chỉ định thầu 
Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2014 (09:41:07 | 13/06/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng thẩm định điều chỉnh bổ sung 02 dự án, tổng mức đầu tư không thay đổi Tính từ đầu năm 2013 đã điều chỉnh bổ sung 8 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị điều chỉnh bổ sung tăng 43,2 tỷ đồng. 2. Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt: Trong tháng đã thẩm định 50 gói thầu với giá trị 192,2 tỷ đồng, trong đó có 16 gói đấu thầu rộng rãi, 04 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 03 gói đấu thầu rộng rãi lựa chọn tư vấn cá nhân, 26 gói chỉ định thầu, 01 gói thầu tự thực hiện 
Công tác thẩm định dự án tháng 3 năm 2014 (08:23:10 | 13/06/2014)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  - Trong tháng đã thẩm định 01 dự án với tổng mức đầu tư là 61,5 tỷ đồng  Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm 2014 lên 04 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 357,4 tỷ đồng, và qua công tác thẩm định cắt giảm được khoảng 40,5 tỷ đồng so với đề nghị của chủ đầu tư. Trong tháng thẩm định điều chỉnh bổ sung 6 dự án, tổng mức đầu tư tăng 43,2 tỷ  - Tham gia ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình Xây thô 10 liền kề thuộc phân lô L01 và 8 lô biệt thự thuộc phân lô B2, Khu dân cư số 2 thành phố Bắc Giang. - Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2, thị trấn Neo huyện Yên Dũng.
Công tác thẩm định dự án tháng 8 năm 2013. (15:27:28 | 19/08/2013)
1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo KTKT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 7 dự án với tổng mức đầu tư là 631 tỷ đồng . Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 2 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2013 (14:00:11 | 06/05/2013)
Trong tháng đã thẩm định 04 dự án với tổng mức đầu tư là 315,4 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 84,8 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 2 năm 2013 (13:51:38 | 06/05/2013)
  Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 2 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 49,03 tỷ đồng (có biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 4 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 223,93 tỷ đồng.  
Công tác thẩm định dự án tháng 1 năm 2013 (13:45:18 | 06/05/2013)
Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 3 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 225,4 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 5 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 12 năm 2012 (08:12:26 | 06/05/2013)
  Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 5 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 179,5 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 30,8 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2012 (08:03:23 | 06/05/2013)
  Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 11 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 578,4 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 23 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư.
Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2012 (07:52:26 | 06/05/2013)
Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 06 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 212,7 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo). Qua thẩm định cắt giảm được khoảng 10 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của chủ đầu tư
Công tác thẩm định dự án tháng 9 năm 2012 (16:07:04 | 19/10/2012)
  Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:  Trong tháng đã thẩm định 02 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 48,7 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo) Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 32 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị 1.944,4 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 8 năm 2012 (07:34:33 | 24/09/2012)
  Công tác thẩm định dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt  Trong tháng đã thẩm định 10 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 625,2 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo)
Công tác thẩm định dự án tháng 7 năm 2012 (07:26:19 | 24/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 04 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 195,7 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo) Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 20 dự án với giá trị 1.270,5 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 5 năm 2012 (07:19:10 | 24/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 04 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 266,5 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo) Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 11 dự án với giá trị 884,2 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2012 (23:07:47 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 02 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 26,2 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo) Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 7 dự án với giá trị 617,7 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 3 năm 2012 (23:05:00 | 23/09/2012)
Trong tháng 3 năm 2012 đã thẩm định 02 dự án, báo cáo KTKT với tổng mức đầu tư là 36,7 tỷ đồng (có phụ  biểu số 1 kèm theo) Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 13 dự án với giá trị 989,8 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 2 năm 2012 (23:03:46 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định dự án đầu tư xây dựng trường cao đẳng Việt Hàn với giá trị 326,3 tỷ đồng Nâng tổng số dự án đã thẩm định từ đầu năm lên 11 dự án với giá trị 953,1 tỷ đồng     Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Công tác thẩm định dự án tháng 1 năm 2012 (23:02:48 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 10 dự án với giá trị 626,8 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Thẩm định điều chỉnh bổ sung 1 dự án Cải tạo nâng cấp ĐT 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang với kinh phí lấy từ dự phòng của dự án.
Công tác thẩm định dự án tháng 12 năm 2011 (23:01:10 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 12 dự án với giá trị 2.335,4 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 71 dự án với giá trị 9.594,4 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 11 năm 2011 (22:59:04 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 06 dự án với giá trị 1090,2 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 201T1 lên 60 dự án với giá trị 7.259 tỷ đồng.  Thẩm định điều chỉnh bổ sung 01 dự án với tổng giá trị bổ sung là 0,71 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án điều chỉnh bổ sung từ đầu năm lên 11 dự án với giá trị 204,7 tỷ đồng.
Công tác thẩm định dự án tháng 10 năm 2011 (22:57:19 | 23/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 04 dự án với giá trị 340,177 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 53 dự án với giá trị 6.108,237 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 9 năm 2011 (22:55:16 | 23/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 06 dự án với giá trị 1.812,64 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 49 dự án với giá trị 5.768,06 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 8 năm 2011 (22:52:18 | 23/09/2012)
  + Trong tháng đã thẩm định 08 dự án với giá trị 603,92 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 43 dự án với giá trị 3.955,42 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 5 năm 2011 (22:48:02 | 23/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 07 dự án với giá trị 332,4 tỷ đồng (Có phụ biểu kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 28 dự án với giá trị 1.657,4 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 4 năm 2011 (22:45:49 | 23/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 06 dự án với giá trị 756,48 tỷ đồng . Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 21 dự án với giá trị 1.324,999 tỷ đồng Danh sách dự án thẩm định tháng 4-2011
Công tác thẩm định dự án tháng 3 năm 2011 (22:44:35 | 23/09/2012)
  Trong tháng đã thẩm định 07 dự án với giá trị 154,939 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 15 dự án với giá trị 568,519 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án tháng 2 năm 2011 (22:43:09 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 05 dự án với giá trị 372,08 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2011 lên 8 dự án với giá trị 413,48 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án trong tháng 1 năm 2011 (22:41:28 | 23/09/2012)
Trong tháng 1 năm 2011 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định 03 dự án với giá trị 41,4 tỷ đồng 
Công tác thẩm định dự án trong tháng 11 năm 2010 (22:38:30 | 23/09/2012)
          + Trong tháng đã thẩm định 5 dự án với giá trị 222,6497 tỷ đồng . Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2010  lên 59 dự án với tổng mức đầu tư là 8161,749 tỷ đồng
Công tác thẩm định dự án trong tháng 10 năm 2010 (22:37:18 | 23/09/2012)
  + Trong tháng đã thẩm định 5 dự án với giá trị 2.421,7 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2010  lên 54 dự án với tổng mức đầu tư là 7.939,1 tỷ đồng.  
Công tác thẩm định dự án trong tháng 8 năm 2010 (22:33:50 | 23/09/2012)
Trong tháng đã thẩm định 4 dự án với giá trị 1043,3 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2010 lên 42 dự án với tổng mức đầu tư là 5216,8 tỷ đồng
Danh mục dự án thẩm định tính đến hết tháng 7 năm 2010 (22:32:02 | 23/09/2012)
Danh muc dự án.xls
Công tác thẩm định dự án tháng 6 năm 2010: (22:27:59 | 23/09/2012)
+ Trong tháng đã thẩm định 15 dự án với giá trị 1.433,9 tỷ đồng (Có phụ biểu số 1 kèm theo). Nâng tổng số dự án đã thẩm định năm 2010  lên 34 dự án với tổng mức đầu tư là 3.843,3 tỷ đồng.  
Quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (22:25:47 | 23/09/2012)
Ngày 16/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2009 (22:23:31 | 23/09/2012)
Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2009
Danh sách các dự án điều chỉnh bổ sung năm 2009 (22:21:33 | 23/09/2012)
DA điều chỉnh bổ sung năm 2009.xls
Danh sách kết quả thẩm định các dự án năm 2009 (10:31:43 | 20/09/2012)
Tải Danh sach ket qua TDDA moi nam 2009