Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 4 năm 2013