Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2012 trên cả nước