DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30379477
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1117
  • Trong tuần: 8782
  • Trong tháng: 636858
  • Trong năm: 2910810
Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang ( 10:17 | 18/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

I. VÍ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

   Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh  quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tố chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế -  xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý dự án đầu tư công sử dụng các nguồn vốn nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP; công tác đầu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong tỉnh; tống hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thế, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, biên chế và công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, cụ thế như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu, các đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh; kế hoạch phát trien kinh tế - xã hội và đầu tư công dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; chương trình, biện pháp tố chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thế điều kiện, tiêu chuấn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính -

d) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tống hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm đe báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh ;

đ) Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đối mới phát triến doanh nghiệp nhà nước do úy ban nhân dân tỉnh quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh;

e) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tố chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

g) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tố chức lại, giải the các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư thuộc thấm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.

3.Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thấm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về công tác quy hoạch

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triến ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, các đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh;

   Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương lập mới, điều chỉnh, bố sung các quy hoạch quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng (vùng liên huyện), quy hoạch phát triến ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh;

   Tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí các quy hoạch tống thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phấm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh;

b) Là cơ quan thường trực thấm định các quy hoạch, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh;

c) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tong thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch được giao chủ trì xây dựng sau khi đã được cấp thấm quyền phê duyệt theo quy định;

5. Về công tác kế hoạch

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phù họp với quy hoạch, kế hoạch phát trien kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn và hàng năm của tỉnh;

b) Chủ trì, phối họp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm do cấp tỉnh quản lý; tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trong quá trình thực hiện.

6. Về quản lý đầu tư công

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối họp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương có liên quan tố chức thấm định, thấm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; °

Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án đầu tư nhóm A.

c) Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng; chịu trách nhiệm tổng họp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý;

d) Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, các địa phương tham mưu với úy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn.

đ) Chủ trì vận động, thu hút, quản lý nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tống thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng, thanh tra, kiếm tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

7. Quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

   Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách về đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổng họp tình hình đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư; to chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh; kiếm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động đầu tư.

8. Về quản lý đấu thầu

a)  Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  quyết định đầu tư; thấm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyến, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyến, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư;

b)  Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng họp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định,

9. Về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp

a) Thấm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh  quản lý; tống họp tình hình sắp xếp, đối mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triến các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tống họp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Tố chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bố sung, thay đối, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thấm quyền của Sở; phối họp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

10. Về kinh tế tập thể, họp tác xã và kinh tế tư nhân

a)  Đầu mối tổng họp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng họp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, họp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp họp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thấm quyền;

b)  Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c)  Đầu mối phối họp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

11 .Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ngành Ke hoạch và Đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

13. Tố chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thấm quyền hoặc kiến nghị cấp có thấm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

15. Quy định cụ thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư và theo quy định của úy ban nhân dân tỉnh.

16.  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của úy ban nhân dân tỉnh.

17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của úy ban nhân dân tỉnh.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với úy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

19. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, úy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo quy định;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bố nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.

2.Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

-     Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

-     Phòng Đăng ký kinh doanh;

-     Phòng Kinh tế ngành;

-     Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

-     Phòng Kinh tế đối ngoại;

-     Phòng Văn xã;

-     Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

d) Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp.

3.Biên chế

Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Ke hoạch và Đầu tư do ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

Các tin khác