DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30379488
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1128
  • Trong tuần: 8793
  • Trong tháng: 636869
  • Trong năm: 2910821
Trang chủ

Giới thiệu

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (16:06:18 | 17/06/2013)
1. THÔNG TIN CHUNG:  - ĐT: 0240 3854 980 - Giám đốc: Đồng Anh Quân Email: quanda_skhdt@bacgiang.gov.vn - Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Trung Email: trungnx_skhdt@bacgiang.gov.vn   2. CHỨC NĂNG Tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ về công tác Xúc tiến đầu tư; Phát triển doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư xây dựng và Hỗ trợ đấu thầu.  3. NHIỆM VỤ 3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ a) Công tác xúc tiến đầu tư:
PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN (15:20:08 | 03/04/2013)
1. THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3522 297 - Email: phong_dnktttvatn_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1. Trưởng phòng: Lê Văn Đông - Email: donglv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó trưởng phòng: Vũ Thị Hằng Nam -Email: namvth_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Tấn -Email: tannt_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: quản lý về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân. 3. NHIỆM VỤ: 3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ
PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH (08:49:09 | 21/09/2012)
1. THÔNG TIN CHUNG:  - ĐT: 0240 3859 605 - Email: phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Nguyễn Duy Nam Email: namnd_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Dũng Email: dungln_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Thủy Email: thuypt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.4. Chuyên viên: Lê Thị Thu Hằng Email: hangltt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.5. Chuyên viên: Bùi Văn Quý Email: quybv_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (08:46:35 | 21/09/2012)
1. THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3859 606 - Email: phong_ktdn_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Vũ Văn Cường Email: cuongvv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Trưởng phòng: Lương Đình Định Email: dinhld_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Đức Email: ducnv_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ (08:45:24 | 21/09/2012)
1.THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3858 617 - Email: phong_tdda_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Phan Văn Phương Email: phuongpv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Quyết Email: quyethv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó Trưởng phòng: Doãn Văn Tuân Email: tuandv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.4.Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Sơn Email: sonnn_skhdt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ (08:43:11 | 21/09/2012)
1.THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3858 598 - Email: phong_vx_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Đồng Văn Chiến Email: chiendv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Trưởng phòng: Phạm Hải Đang Email: dangph_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH (08:42:08 | 21/09/2012)
1. THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3854 534 - Email: phong_ktn_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Hoàng Thế Hưng Email: hunght_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó trưởng phòng: Dương Thị Hằng Email: hangdt_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH (08:39:56 | 21/09/2012)
1.THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3853 807 - Email:  phong_thqh_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hưởng Email: huongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đến Email: dennt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long Email: longnv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.4. Phó trưởng phòng: Đàm Đức Quang Email: quangdd_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
THANH TRA SỞ (08:36:39 | 21/09/2012)
1.THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3824 669 - Email: phong_tt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Chánh Thanh tra: Nguyễn Bá Thắng Email: thangnb_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Đức Email: ducnh_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG: Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
VĂN PHÒNG SỞ (08:33:32 | 21/09/2012)
1.THÔNG TIN CHUNG: - ĐT: 0240 3824 758 - Email: vanphong_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.1.Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Điển Email: diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.2.Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Thanh Hương Email: huongdtt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.3.Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà Email: hantt_skhdt@bacgiang.gov.vn 1.4.Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thế Tấn Email: tannt_skhdt@bacgiang.gov.vn 2. CHỨC NĂNG:
Sơ đồ tổ chức (14:46:10 | 18/09/2012)
     SƠ ĐỒ TỔ CHỨC       SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG  
LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG (10:19:51 | 18/09/2012)
I. GIÁM ĐỐC:  TRỊNH HỮU THẮNG - Điện thoại CQ: 0240 3854.450                          - Email: thangth_skhdt@bacgiang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (10:17:05 | 18/09/2012)
I. VÍ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Lịch sử phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (08:47:05 | 18/09/2012)
SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ